Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
439 DPTICKET – Xếp hàng mua vé 104 175 59.43%
430 DPTOWER – Tháp Hà Nội 26 84 30.95%
434 DPVIP – Nhân vật vô cùng quan trọng 52 141 36.88%
473 DPWATER – Cấp nước 22 41 53.66%
485 ECARDGAME – Bốc bài (bản dễ) 8 28 28.57%
480 EPROTEST – Bò biểu tình (bản dễ) 23 37 62.16%
357 ERATOSTH - Sàng nguyên tố 180 369 48.78%
548 EULERCIR – Chu trình Euler 18 109 16.51%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 36 101 35.64%
565 EVA - Sơ tán 97 167 58.08%
682 EXTPALIN – Mở rộng xâu thành Palindrom 24 130 18.46%
694 FAREWELL - Chia tay 18 26 69.23%
570 FEN - Hành tinh đầm lầy 38 90 42.22%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 92 360 25.56%
588 HALCHEMY - Giả kim thuật 34 86 39.53%
539 HBAODONG – Bao đóng (Bản khó) 33 86 38.37%
575 HOUSE - Robot xây nhà 6 47 12.77%
501 HPUSHPOP – Thao tác với hàng đợi ưu tiên 76 325 23.38%
554 HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất 72 211 34.12%
500 HWOODCUT – Cắt gỗ 100 327 30.58%
587 INOUTSEQ - Cập nhật In-Out 16 27 59.26%
511 ITQPMAX – Truy vấn cặp lớn nhất 30 108 27.78%
547 KNIGHTPATH – Đường đi quân mã 7 31 22.58%
429 LATGACH3 – Lại lát gạch 37 86 43.02%
390 LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng 112 229 48.91%