Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
415 APSTAIRS - Cầu thang nhà A Phủ 9 49 18.37%
416 MBACTERIA - Phát hiện về vi khuẩn 9 17 52.94%
414 BIGSEQ - Dãy số 11 49 22.45%
413 MTSEQ - Dãy số 14 48 29.17%
417 KSHORTPATH - Đường đi ngắn nhất qua đúng K cạnh của đồ thị 20 51 39.22%
411 MATRIXPOW - Lũy thừa ma trận 27 100 27.00%
412 BIGFIBO - Dãy số Fibonacci 31 110 28.18%