Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
681 COMMSUFIX – Hậu tố chung dài nhất 16 96 16.67%
680 SUBSTR – Khớp xâu 97 283 34.28%