Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
684 SUFFPREF – Tiền tố giống hậu tố 8 9 88.89%