Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
680 SUBSTR – Khớp xâu 96 281 34.16%
582 JEWELS - Chuỗi ngọc 60 248 24.19%
683 SUPREFIX – Tiền tố và hậu tố 51 214 23.83%
1042 BASESTR - Xâu cơ sở 44 124 35.48%
682 EXTPALIN – Mở rộng xâu thành Palindrom 21 89 23.60%
681 COMMSUFIX – Hậu tố chung dài nhất 16 96 16.67%
673 CPREFIX 15 24 62.50%
684 SUFFPREF – Tiền tố giống hậu tố 8 9 88.89%
1081 VIRUS - Virus biến dạng 2 41 4.88%