Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
556 HMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng 44 118 37.29%
555 SMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng (cơ bản) 34 64 53.13%