Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1186 CNET - Nối mạng 0 10 0.00%
556 HMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng 35 69 50.72%
555 SMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng (cơ bản) 19 46 41.30%
127 MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng 16 192 8.33%