Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
10028 DDD - Đếm đường đi 9 21 42.86%
10029 RBTREE - Cây đỏ đen 2 4 50.00%