Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
10028 DDD - Đếm đường đi 10 22 45.45%
10029 RBTREE - Cây đỏ đen 3 5 60.00%