Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
314 MK3SUM1 – Tính tổng nghịch đảo 71 379 18.73%
357 ERATOSTH - Sàng nguyên tố 180 369 48.78%
301 TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 90 363 24.79%
437 DPHALL – Xếp lịch hội trường 136 360 37.78%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 92 360 25.56%
500 HWOODCUT – Cắt gỗ 100 327 30.58%
501 HPUSHPOP – Thao tác với hàng đợi ưu tiên 76 325 23.38%
335 DKDAUCUOI – Chữ số đầu và chữ số cuối 163 323 50.46%
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 172 322 53.42%
440 THUHOACH – Thu hoạch mùa 111 319 34.80%
321 MK21SOHOC – Tổng ước 2 108 319 33.86%
358 PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố 142 317 44.79%
443 DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 112 315 35.56%
543 SPANNING – Cây khung 158 310 50.97%
563 CAYKHE - Ăn khế trả vàng 93 309 30.10%
444 DPSTEPS – Cầu thang nhà A Phủ 80 305 26.23%
311 TTSUM2 – Tính tổng version 2 159 301 52.82%
312 TTSUM3 – Tính tổng version 3 136 298 45.64%
396 BTCANDY - Chia kẹo 148 295 50.17%
323 MK29SOHOC – Ước số (4) 65 294 22.11%
300 TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 132 289 45.67%
696 SUMDIV - Tổng ước 74 288 25.69%
386 BFACTOR - Tính giai thừa 101 281 35.94%
512 BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con 125 279 44.80%
318 MK15SUM – Tính tổng version 6 74 276 26.81%