Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
388 BCATALAN - Tính số CATALAN 66 166 39.76%
542 DISJOINTSET – Các tập rời nhau 91 166 54.82%
438 DPRECCNT – Đếm hình vuông 65 165 39.39%
523 QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn 51 164 31.10%
483 DPRUNNING – Tập chạy 53 160 33.13%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 75 156 48.08%
350 MAXCOUNT – Phần tử xuất hiện nhiều nhất 51 151 33.77%
446 DPPOINTS – Nối điểm đen trắng 41 150 27.33%
442 DPSUBSTR2 – Xâu con chung dài nhất 2 62 149 41.61%
326 MK34SQRT – Căn bậc hai (2) 51 149 34.23%
309 TTDTICH – Diện tích 60 147 40.82%
338 DKSODEP – Số đẹp 63 146 43.15%
308 TTDATE – Ngày tháng 57 142 40.14%
514 BITCRATE – Đánh giá lập trình viên 41 142 28.87%
435 DPELEVATOR – Đường lên thiên đàng 58 142 40.85%
526 GCDQUERY – Truy vấn ước chung lớn nhất 65 141 46.10%
393 BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại 73 141 51.77%
434 DPVIP – Nhân vật vô cùng quan trọng 52 141 36.88%
433 DPLINEGAME – Trò chơi với băng số 77 137 56.20%
476 DPCORN – Thu hoạch ngô 27 134 20.15%
495 STPARA – Cuộc diễu hành đường phố 44 134 32.84%
478 DPPRIZE – Phần thưởng 17 132 12.88%
451 DPPAINT – Sơn nhà 73 131 55.73%
682 EXTPALIN – Mở rộng xâu thành Palindrom 24 130 18.46%
551 NETREDUCE – Mạng rút gọn 49 128 38.28%