Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
346 HEX2DEC – Thập lục phân sang thập phân 51 109 46.79%
350 MAXCOUNT – Phần tử xuất hiện nhiều nhất 51 151 33.77%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 50 86 58.14%
551 NETREDUCE – Mạng rút gọn 49 128 38.28%
683 SUPREFIX – Tiền tố và hậu tố 49 258 18.99%
496 STMASS – Khối lượng phân tử 48 78 61.54%
327 MK35SQRT – Căn bậc hai (3) 48 71 67.61%
568 RMOVE - Di chuyển robot 48 102 47.06%
349 MAMAXMIN – Phần tử bé nhất và lớn nhất 48 105 45.71%
328 MK41PHANSO – Liên phân số 47 80 58.75%
305 TTPTB1 – Phương trình bậc nhất 46 184 25.00%
577 ZAM - Kén chồng 45 113 39.82%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 45 120 37.50%
492 STMEDIAN – Truy vấn trung vị 45 66 68.18%
495 STPARA – Cuộc diễu hành đường phố 44 134 32.84%
324 MK30SOHOC – Số hoàn thiện 42 215 19.53%
446 DPPOINTS – Nối điểm đen trắng 41 150 27.33%
431 DPRECLINE – Độ dài đường gấp khúc 41 66 62.12%
514 BITCRATE – Đánh giá lập trình viên 41 142 28.87%
447 DPCABLE – Nối cáp 40 110 36.36%
475 QPROFIT – Truy vấn lợi nhuận 40 74 54.05%
570 FEN - Hành tinh đầm lầy 38 90 42.22%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 38 173 21.97%
429 LATGACH3 – Lại lát gạch 37 86 43.02%
556 HMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng 37 71 52.11%