Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
333 MK121AMS – Số Amstrong 11 28 39.29%
317 MK12SUM – Đa thức 11 114 9.65%
318 MK15SUM – Tính tổng version 6 74 276 26.81%
319 MK16SUM – Tính tổng version 7 35 86 40.70%
320 MK20SOHOC – Liệt kê ước nguyên dương 67 238 28.15%
321 MK21SOHOC – Tổng ước 2 108 319 33.86%
322 MK23SOHOC – Đếm ước nguyên dương 86 179 48.04%
323 MK29SOHOC – Ước số (4) 65 294 22.11%
324 MK30SOHOC – Số hoàn thiện 42 215 19.53%
325 MK33SQRT – Căn bậc hai 64 112 57.14%
326 MK34SQRT – Căn bậc hai (2) 51 149 34.23%
327 MK35SQRT – Căn bậc hai (3) 48 71 67.61%
314 MK3SUM1 – Tính tổng nghịch đảo 71 379 18.73%
328 MK41PHANSO – Liên phân số 47 80 58.75%
329 MK42SUM – Số số hạng 37 93 39.78%
315 MK5SUM – Tính tổng nghịch đảo lẻ 57 217 26.27%
330 MK62UCLN – Ước chung lớn nhất 145 243 59.67%
331 MK63BCNN – Bội chung nhỏ nhất 91 193 47.15%
316 MK6SUM – Tính tổng version 4 78 266 29.32%
553 MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) 176 398 44.22%
549 MSTONES – ROBOT sơn cột cây số 14 26 53.85%
413 MTSEQ - Dãy số 14 48 29.17%
551 NETREDUCE – Mạng rút gọn 49 128 38.28%
392 NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu 98 198 49.49%
400 PERFECT - Cặp đôi hoàn hảo 101 249 40.56%