Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
398 MAPHUONG - Ma phương (Bậc 5) 0 7 0.00%
547 KNIGHTPATH – Đường đi quân mã 6 22 27.27%
450 DPFIGHT – Giải đấu cờ vua 7 7 100.00%
485 ECARDGAME – Bốc bài (bản dễ) 7 22 31.82%
525 QSUMRECT– Truy vấn tổng trên bảng số 7 15 46.67%
448 DPLINES2 – Dàn văn bản 8 41 19.51%
415 APSTAIRS - Cầu thang nhà A Phủ 9 18 50.00%
449 DPSEQ2 – Trò chơi với dãy số 2 9 21 42.86%
394 BTXICHTHO - Vó ngựa tung hoành 10 45 22.22%
416 MBACTERIA - Phát hiện về vi khuẩn 10 18 55.56%
333 MK121AMS – Số Amstrong 10 24 41.67%
414 BIGSEQ - Dãy số 11 48 22.92%
452 DPSUBSTR3 – Xâu con giống nhau 11 23 47.83%
317 MK12SUM – Đa thức 11 104 10.58%
430 DPTOWER – Tháp Hà Nội 12 43 27.91%
486 HCARDGAME – Bốc bài (bản khó) 12 36 33.33%
548 EULERCIR – Chu trình Euler 12 57 21.05%
472 UCLNPATH – Đường đi không nguyên tố 12 24 50.00%
480 EPROTEST – Bò biểu tình (bản dễ) 13 17 76.47%
487 DPANTS – Kiến tha mồi 13 18 72.22%
507 TWOLETTER – Đếm hình chữ nhật chứa 2 ký tự 13 17 76.47%
413 MTSEQ - Dãy số 14 50 28.00%
504 GOLFYARD – Sân Golf 14 38 36.84%
549 MSTONES – ROBOT sơn cột cây số 14 26 53.85%
522 ITBRCKTS - Truy vấn dãy ngoặc Version 1 15 29 51.72%