Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 75 156 48.08%
501 HPUSHPOP – Thao tác với hàng đợi ưu tiên 76 325 23.38%
433 DPLINEGAME – Trò chơi với băng số 77 137 56.20%
490 STQUERY – Truy vấn với ngăn xếp 77 176 43.75%
513 BITINVCNT – Đếm số nghịch thế 78 194 40.21%
421 DPLINES – Chia dòng văn bản 78 207 37.68%
316 MK6SUM – Tính tổng version 4 78 266 29.32%
444 DPSTEPS – Cầu thang nhà A Phủ 80 305 26.23%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 81 190 42.63%
509 ITQMAX – Truy vấn Maximum 81 173 46.82%
561 ABSCOUNT - Đếm xâu AB 82 92 89.13%
342 DEC2BIN – Thập phân sang nhị phân 83 211 39.34%
341 BIN2DEC – Nhị phân sang thập phân 85 256 33.20%
322 MK23SOHOC – Đếm ước nguyên dương 86 179 48.04%
474 DPMARKET – Hội trợ 87 267 32.58%
680 SUBSTR – Khớp xâu 89 275 32.36%
374 STRFIXED – Chuẩn hóa xâu 90 233 38.63%
562 BINLISTED - Liệt kê xâu nhị phân 90 247 36.44%
301 TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 90 363 24.79%
542 DISJOINTSET – Các tập rời nhau 91 166 54.82%
331 MK63BCNN – Bội chung nhỏ nhất 91 193 47.15%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 92 360 25.56%
563 CAYKHE - Ăn khế trả vàng 93 309 30.10%
508 ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số 93 229 40.61%
353 MAFREQ2 – Bảng tần số 2 96 246 39.02%