Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 280 510 54.90%
420 DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) 234 449 52.12%
310 TTSUM1 – Tính tổng version 1 218 581 37.52%
541 TOPOSORT – Sắp xếp TOPO 204 444 45.95%
402 PROJECTS - Dự án 198 369 53.66%
332 MK119SNT – Đếm số nguyên tố 186 612 30.39%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 169 488 34.63%
419 DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất 168 303 55.45%
389 LKHOANVI - Liệt kê các hoán vị 168 273 61.54%
373 STRSPACE – Đếm khoảng trống 164 401 40.90%
418 DPPALIN – Xâu con đối xứng dài nhất 163 310 52.58%
560 DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) 159 342 46.49%
357 ERATOSTH - Sàng nguyên tố 155 309 50.16%
334 DKSUMDIG – Tổng các chữ số 152 215 70.70%
335 DKDAUCUOI – Chữ số đầu và chữ số cuối 152 306 49.67%
311 TTSUM2 – Tính tổng version 2 148 274 54.01%
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 147 302 48.68%
384 BNUMPLUS - Cộng hai số lớn 146 333 43.84%
424 DPSEQ – Trò chơi với dãy số 137 353 38.81%
405 APOWERN -Tính lũy thừa 134 339 39.53%
422 DPPATHMAX – Đường đi có tổng lớn nhất 134 352 38.07%
409 BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 133 379 35.09%
559 BFSDEMO - Minh họa thuật toan BFS (cơ bản) 132 355 37.18%
312 TTSUM3 – Tính tổng version 3 126 280 45.00%
396 BTCANDY - Chia kẹo 126 227 55.51%