Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
316 MK6SUM – Tính tổng version 4 79 251 31.47%
568 RMOVE - Di chuyển robot 78 169 46.15%
442 DPSUBSTR2 – Xâu con chung dài nhất 2 76 171 44.44%
339 DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 75 393 19.08%
318 MK15SUM – Tính tổng version 6 74 257 28.79%
437 DPHALL – Xếp lịch hội trường 73 233 31.33%
336 DKSOPALIN1 – Số PALINDROM version 1 72 137 52.55%
428 DPDIVI – Chia nhóm 71 239 29.71%
427 DPKMAI – Mua hàng khuyến mại 69 153 45.10%
327 MK35SQRT – Căn bậc hai (3) 68 105 64.76%
498 QQUERY – Truy vấn với hàng đợi 67 110 60.91%
323 MK29SOHOC – Ước số (4) 66 270 24.44%
433 DPLINEGAME – Trò chơi với băng số 65 111 58.56%
451 DPPAINT – Sơn nhà 65 114 57.02%
432 DPCUTREC – Cắt hình chữ nhật 64 172 37.21%
491 STRPN – Chuyển biểu thức toán học sang RPN 64 155 41.29%
446 DPPOINTS – Nối điểm đen trắng 64 196 32.65%
338 DKSODEP – Số đẹp 63 146 43.15%
436 DPBOARD – Bàn cờ và những con số 63 126 50.00%
313 TTDATE2 – Đổi thời gian 63 113 55.75%
345 DEC2HEX – Thập phân sang thập lục phân 63 113 55.75%
496 STMASS – Khối lượng phân tử 63 103 61.17%
320 MK20SOHOC – Liệt kê ước nguyên dương 63 224 28.13%
303 TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2 62 175 35.43%
309 TTDTICH – Diện tích 61 142 42.96%