Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
336 DKSOPALIN1 – Số PALINDROM version 1 70 131 53.44%
565 EVA - Sơ tán 68 129 52.71%
399 BBTSP - Bài toán người du lịch (Người giao hàng) 66 252 26.19%
437 DPHALL – Xếp lịch hội trường 66 215 30.70%
488 DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) 66 158 41.77%
327 MK35SQRT – Căn bậc hai (3) 65 98 66.33%
427 DPKMAI – Mua hàng khuyến mại 63 138 45.65%
338 DKSODEP – Số đẹp 63 146 43.15%
323 MK29SOHOC – Ước số (4) 63 258 24.42%
303 TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2 62 168 36.90%
320 MK20SOHOC – Liệt kê ước nguyên dương 62 219 28.31%
313 TTDATE2 – Đổi thời gian 61 106 57.55%
345 DEC2HEX – Thập phân sang thập lục phân 61 111 54.95%
508 ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số 61 156 39.10%
494 STBRACKET – Liệt kê cặp dấu ngoặc 61 118 51.69%
309 TTDTICH – Diện tích 60 141 42.55%
490 STQUERY – Truy vấn với ngăn xếp 60 108 55.56%
509 ITQMAX – Truy vấn Maximum 58 128 45.31%
315 MK5SUM – Tính tổng nghịch đảo lẻ 58 224 25.89%
433 DPLINEGAME – Trò chơi với băng số 58 97 59.79%
325 MK33SQRT – Căn bậc hai 57 98 58.16%
428 DPDIVI – Chia nhóm 57 188 30.32%
432 DPCUTREC – Cắt hình chữ nhật 57 146 39.04%
451 DPPAINT – Sơn nhà 56 94 59.57%
421 DPLINES – Chia dòng văn bản 56 125 44.80%