Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
324 MK30SOHOC – Số hoàn thiện 42 215 19.53%
325 MK33SQRT – Căn bậc hai 64 112 57.14%
326 MK34SQRT – Căn bậc hai (2) 51 149 34.23%
327 MK35SQRT – Căn bậc hai (3) 48 71 67.61%
328 MK41PHANSO – Liên phân số 47 80 58.75%
329 MK42SUM – Số số hạng 37 93 39.78%
330 MK62UCLN – Ước chung lớn nhất 145 243 59.67%
331 MK63BCNN – Bội chung nhỏ nhất 91 193 47.15%
332 MK119SNT – Đếm số nguyên tố 222 763 29.10%
333 MK121AMS – Số Amstrong 11 28 39.29%
334 DKSUMDIG – Tổng các chữ số 169 247 68.42%
335 DKDAUCUOI – Chữ số đầu và chữ số cuối 163 323 50.46%
336 DKSOPALIN1 – Số PALINDROM version 1 69 128 53.91%
337 DKSOPALIN2 – Số PALINDROM version 2 30 122 24.59%
338 DKSODEP – Số đẹp 63 146 43.15%
339 DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 55 253 21.74%
340 DKDIGINUM2 – Xếp số bằng que diêm version 2 17 39 43.59%
341 BIN2DEC – Nhị phân sang thập phân 85 256 33.20%
342 DEC2BIN – Thập phân sang nhị phân 83 211 39.34%
343 BIN2HEX – Nhị phân sang thập lục phân 73 128 57.03%
344 HEX2BIN – Thập lục phân sang nhị phân 56 107 52.34%
345 DEC2HEX – Thập phân sang thập lục phân 68 125 54.40%
346 HEX2DEC – Thập lục phân sang thập phân 51 109 46.79%
347 BANGNHAU1 – Số cặp bằng nhau version 1 60 92 65.22%
348 BANGNHAU2 – Số cặp bằng nhau version 2 64 217 29.49%