Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
495 STPARA – Cuộc diễu hành đường phố 44 134 32.84%
496 STMASS – Khối lượng phân tử 48 78 61.54%
497 Mã bài HFAMOUS – Người nổi tiếng 68 193 35.23%
498 QQUERY – Truy vấn với hàng đợi 53 94 56.38%
499 RPNHEIGHT – Chiều cao cây biểu thức RPN 16 22 72.73%
500 HWOODCUT – Cắt gỗ 100 327 30.58%
501 HPUSHPOP – Thao tác với hàng đợi ưu tiên 76 325 23.38%
502 SALEMON – Buôn dưa lê 30 98 30.61%
503 LLEGENDS – Liên minh huyền thoại 28 107 26.17%
504 GOLFYARD – Sân Golf 14 38 36.84%
505 MAXAREA – Hình chữ nhật có diện tích lớn nhất 26 57 45.61%
506 RECTCNT – Đếm hình chữ nhật 19 53 35.85%
507 TWOLETTER – Đếm hình chữ nhật chứa 2 ký tự 13 18 72.22%
508 ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số 93 229 40.61%
509 ITQMAX – Truy vấn Maximum 81 173 46.82%
510 ITLINEUP – Bò xếp hàng 62 119 52.10%
511 ITQPMAX – Truy vấn cặp lớn nhất 30 108 27.78%
512 BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con 125 279 44.80%
513 BITINVCNT – Đếm số nghịch thế 78 194 40.21%
514 BITCRATE – Đánh giá lập trình viên 41 142 28.87%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 35 71 49.30%
522 ITBRCKTS - Truy vấn dãy ngoặc Version 1 19 36 52.78%
523 QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn 51 164 31.10%
524 QMAXSUMSS - Truy vấn tổng đoạn con lớn nhất 22 102 21.57%
525 QSUMRECT– Truy vấn tổng trên bảng số 8 17 47.06%