Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
545 EULERPATH – Đường đi Euler 29 79 36.71%
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 36 84 42.86%
547 KNIGHTPATH – Đường đi quân mã 20 49 40.82%
548 EULERCIR – Chu trình Euler 19 80 23.75%
549 MSTONES – ROBOT sơn cột cây số 21 35 60.00%
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 238 479 49.69%
555 SMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng (cơ bản) 34 64 53.13%
556 HMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng 44 118 37.29%
557 BMATCH – Bộ ghép cực đại trên đồ thị hai phía 42 76 55.26%
559 BFSDEMO - Minh họa thuật toan BFS (cơ bản) 174 454 38.33%
560 DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) 210 508 41.34%
562 BINLISTED - Liệt kê xâu nhị phân 109 270 40.37%
563 CAYKHE - Ăn khế trả vàng 118 585 20.17%
564 DPCAYKHE - Ăn khế trả vàng (Bản khó) 56 119 47.06%
565 EVA - Sơ tán 88 170 51.76%
566 CIRCUS - Biểu diễn xiếc 26 42 61.90%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 37 81 45.68%
568 RMOVE - Di chuyển robot 78 169 46.15%
570 FEN - Hành tinh đầm lầy 41 91 45.05%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 50 121 41.32%
572 SPY - Điệp viên 23 42 54.76%