Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
696 SUMDIV - Tổng ước 69 266 25.94%
694 FAREWELL - Chia tay 14 21 66.67%
693 ANCES - Nút cha chung gần nhất 29 84 34.52%
683 SUPREFIX – Tiền tố và hậu tố 31 168 18.45%
682 EXTPALIN – Mở rộng xâu thành Palindrom 9 50 18.00%
681 COMMSUFIX – Hậu tố chung dài nhất 13 20 65.00%
680 SUBSTR – Khớp xâu 51 134 38.06%
588 HALCHEMY - Giả kim thuật 8 21 38.10%
587 INOUTSEQ - Cập nhật In-Out 15 26 57.69%
579 PUSHBOX - Đẩy hộp 13 45 28.89%
578 TICKET - Đổi vé 10 14 71.43%
577 ZAM - Kén chồng 38 93 40.86%
576 COMNET - Mạng máy tính 23 35 65.71%
575 HOUSE - Robot xây nhà 6 45 13.33%
574 STABLE - Ổn định 15 17 88.24%
573 MARBLES- Bắn bi 11 32 34.38%
572 SPY - Điệp viên 18 25 72.00%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 38 83 45.78%
570 FEN - Hành tinh đầm lầy 33 56 58.93%
568 RMOVE - Di chuyển robot 45 88 51.14%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 19 45 42.22%
566 CIRCUS - Biểu diễn xiếc 19 30 63.33%
565 EVA - Sơ tán 64 123 52.03%
564 DPCAYKHE - Ăn khế trả vàng (Bản khó) 41 76 53.95%
563 CAYKHE - Ăn khế trả vàng 69 187 36.90%