Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
332 MK119SNT – Đếm số nguyên tố 186 612 30.39%
310 TTSUM1 – Tính tổng version 1 218 581 37.52%
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 280 510 54.90%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 169 488 34.63%
425 DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K 121 456 26.54%
387 BFIBONACCI - Tính số FIBONACCI 112 455 24.62%
356 ISPRIME - Kiểm tra số nguyên tố 123 454 27.09%
420 DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) 234 449 52.12%
541 TOPOSORT – Sắp xếp TOPO 204 444 45.95%
373 STRSPACE – Đếm khoảng trống 164 401 40.90%
409 BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 133 379 35.09%
402 PROJECTS - Dự án 198 369 53.66%
559 BFSDEMO - Minh họa thuật toan BFS (cơ bản) 132 355 37.18%
314 MK3SUM1 – Tính tổng nghịch đảo 70 354 19.77%
424 DPSEQ – Trò chơi với dãy số 137 353 38.81%
422 DPPATHMAX – Đường đi có tổng lớn nhất 134 352 38.07%
301 TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 84 345 24.35%
560 DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) 159 342 46.49%
405 APOWERN -Tính lũy thừa 134 339 39.53%
384 BNUMPLUS - Cộng hai số lớn 146 333 43.84%
418 DPPALIN – Xâu con đối xứng dài nhất 163 310 52.58%
357 ERATOSTH - Sàng nguyên tố 155 309 50.16%
335 DKDAUCUOI – Chữ số đầu và chữ số cuối 152 306 49.67%
419 DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất 168 303 55.45%
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 147 302 48.68%