Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
474 DPMARKET – Hội trợ 80 249 32.13%
302 TTTAMGIAC2 – Tam giác version 2 28 246 11.38%
395 BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà 106 246 43.09%
339 DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 50 239 20.92%
563 CAYKHE - Ăn khế trả vàng 76 236 32.20%
396 BTCANDY - Chia kẹo 128 233 54.94%
553 MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) 102 230 44.35%
426 DPLATGACH – Lát gạch 118 225 52.44%
315 MK5SUM – Tính tổng nghịch đảo lẻ 58 224 25.89%
554 HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất 82 220 37.27%
320 MK20SOHOC – Liệt kê ước nguyên dương 62 219 28.31%
439 DPTICKET – Xếp hàng mua vé 122 216 56.48%
437 DPHALL – Xếp lịch hội trường 66 215 30.70%
390 LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng 107 214 50.00%
341 BIN2DEC – Nhị phân sang thập phân 75 211 35.55%
393 BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại 94 205 45.85%
306 TTPTB2 – Phương trình bậc hai 34 203 16.75%
127 MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng 18 201 8.96%
351 MAGB – Đếm số nghịch thế 50 199 25.13%
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 111 197 56.35%
562 BINLISTED - Liệt kê xâu nhị phân 73 195 37.44%
497 HFAMOUS – Người nổi tiếng 80 195 41.03%
342 DEC2BIN – Thập phân sang nhị phân 71 192 36.98%
330 MK62UCLN – Ước chung lớn nhất 109 192 56.77%
428 DPDIVI – Chia nhóm 57 188 30.32%