Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
561 ABSCOUNT - Đếm xâu AB 56 64 87.50%
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 21 58 36.21%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 38 83 45.78%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 30 116 25.86%
693 ANCES - Nút cha chung gần nhất 29 84 34.52%
405 APOWERN -Tính lũy thừa 134 339 39.53%
415 APSTAIRS - Cầu thang nhà A Phủ 8 17 47.06%
347 BANGNHAU1 – Số cặp bằng nhau version 1 44 69 63.77%
348 BANGNHAU2 – Số cặp bằng nhau version 2 51 172 29.65%
537 BAODONG – Bao đóng 15 16 93.75%
399 BBTSP - Bài toán người du lịch (Người giao hàng) 51 198 25.76%
388 BCATALAN - Tính số CATALAN 62 145 42.76%
386 BFACTOR - Tính giai thừa 94 229 41.05%
387 BFIBONACCI - Tính số FIBONACCI 112 455 24.62%
559 BFSDEMO - Minh họa thuật toan BFS (cơ bản) 132 355 37.18%
412 BIGFIBO - Dãy số Fibonacci 25 85 29.41%
414 BIGSEQ - Dãy số 10 47 21.28%
341 BIN2DEC – Nhị phân sang thập phân 75 209 35.89%
343 BIN2HEX – Nhị phân sang thập lục phân 64 116 55.17%
562 BINLISTED - Liệt kê xâu nhị phân 55 174 31.61%
514 BITCRATE – Đánh giá lập trình viên 24 67 35.82%
513 BITINVCNT – Đếm số nghịch thế 33 88 37.50%
512 BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con 76 168 45.24%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 32 59 54.24%
557 BMATCH – Bộ ghép cực đại trên đồ thị hai phía 25 58 43.10%