Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1022 PART - Chia đoạn 39 76 51.32%
1213 POOL - Bể bơi 35 119 29.41%