Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1228 TUNNEL - Các đường hầm 29 93 31.18%
1186 CNET - Nối mạng 8 40 20.00%