Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1244 ESEQ - Dãy số 77 562 13.70%
1213 POOL - Bể bơi 22 53 41.51%
1205 NAUGHTY - Những chú bò tăng động 40 65 61.54%
1200 COMPSEQ - So sánh dãy 22 88 25.00%
1189 DOWRY - Của hồi môn 8 51 15.69%
1186 CNET - Nối mạng 0 10 0.00%
1174 READTIME - Đọc đĩa 6 23 26.09%
1144 HOLES - Đào hố 6 18 33.33%
1022 PART - Chia đoạn 27 39 69.23%
1000 WALL - Sửa hàng rào 31 93 33.33%
901 ESCAPE - Mất tích trong vũ trụ 4 4 100.00%
608 SQUARE 5 32 15.63%
527 GCDSUM – Tổng ước chung 18 52 34.62%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 35 64 54.69%