Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 195 546 35.71%
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 302 540 55.93%
257 SEQ - Dãy số 124 527 23.53%
409 BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 149 438 34.02%
255 ZSUM - ZERO SUM 86 303 28.38%
383 BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng 110 275 40.00%
256 TBC - Dãy số 49 232 21.12%
245 SGAME - Trò chơi với dãy số 63 229 27.51%
628 POTTERY 45 162 27.78%
258 PANCAKES - Làm bánh 49 113 43.36%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 40 91 43.96%
704 CD2B14 - Kiểm tra chính phương 24 91 26.37%
839 KRYP6 19 77 24.68%
888 MAYUI - Máy ủi 31 77 40.26%
841 CR7MU - Ronaldo chuyển sang manchester United 33 65 50.77%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 22 53 41.51%
897 SANNEN - San nền 12 27 44.44%
5092 PHAOHOA - Xem bắn pháo hoa 1 17 5.88%