Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1186 CNET - Nối mạng 0 10 0.00%
1189 DOWRY - Của hồi môn 8 51 15.69%
1174 READTIME - Đọc đĩa 6 23 26.09%