Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
576 COMNET - Mạng máy tính 75 113 66.37%
543 SPANNING – Cây khung 160 315 50.79%