Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
576 COMNET - Mạng máy tính 75 113 66.37%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 82 194 42.27%