Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
576 COMNET - Mạng máy tính 47 75 62.67%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 37 81 45.68%