Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1192 CVER - Cạnh nhỏ nhất 4 9 44.44%
576 COMNET - Mạng máy tính 75 113 66.37%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 82 194 42.27%