Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
576 COMNET - Mạng máy tính 34 56 60.71%
1192 CVER - Cạnh nhỏ nhất 6 12 50.00%
614 ELECTRIC 40 161 24.84%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 22 53 41.51%
543 SPANNING – Cây khung 75 175 42.86%