Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1192 CVER - Cạnh nhỏ nhất 4 9 44.44%
576 COMNET - Mạng máy tính 76 114 66.67%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 84 196 42.86%