Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1192 CVER - Cạnh nhỏ nhất 8 14 57.14%
576 COMNET - Mạng máy tính 43 71 60.56%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 24 56 42.86%