Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
10036 DEMUOC - Đếm ước (bản khó) 7 93 7.53%
10013 BIGPRIME - Kiểm tra số nguyên tố 44 204 21.57%
5088 ZERO - Số 0 tận cùng 22 31 70.97%
5081 CPRIME - Số song nguyên tố 5 11 45.45%
5080 BEAR - Chú gấu to lớn 4 8 50.00%
5069 TONGLE – Tổng lẻ 13 55 23.64%
5068 TONGCHAN – Tổng chẵn 19 97 19.59%
5067 FUN - Hệ số 6 9 66.67%
5064 SUMGCD - Tổng ước chung lớn nhất 11 18 61.11%
5060 FACTORIAL - Số giai thừa 4 12 33.33%
5058 CANDY - Chia kẹo 15 17 88.24%
2010 NZSUM 0 4 0.00%
1177 FMAGIC - Khu rừng ma thuật 3 9 33.33%
1013 CANDY - Chia kẹo 5 14 35.71%
907 ESCAPE - Chạy trốn 6 14 42.86%
896 BCNN - Bội số chung nhỏ nhất 1 29 3.45%
709 CD2B20 - Cân đĩa 8 17 47.06%
708 CD2B19 - Ước 9 25 36.00%
707 CD2B18 - Nguồn của số nguyên 22 38 57.89%
704 CD2B14 - Kiểm tra chính phương 24 91 26.37%
703 CD2B12 - Số 0 tận cùng 27 52 51.92%
700 CD2B09 - Ước chung, Bội chung 26 113 23.01%
675 COUNTK 0 6 0.00%
662 BIGMOD 14 48 29.17%
638 VMACHINE 8 18 44.44%