Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
896 BCNN - Bội số chung nhỏ nhất 1 28 3.57%
5080 BEAR - Chú gấu to lớn 2 2 100.00%
615 BEGIN9 14 60 23.33%
662 BIGMOD 14 48 29.17%
10013 BIGPRIME - Kiểm tra số nguyên tố 38 157 24.20%
341 BIN2DEC – Nhị phân sang thập phân 75 209 35.89%
343 BIN2HEX – Nhị phân sang thập lục phân 65 117 55.56%
5058 CANDY - Chia kẹo 14 15 93.33%
1013 CANDY - Chia kẹo 5 14 35.71%
700 CD2B09 - Ước chung, Bội chung 26 113 23.01%
703 CD2B12 - Số 0 tận cùng 27 52 51.92%
704 CD2B14 - Kiểm tra chính phương 23 87 26.44%
707 CD2B18 - Nguồn của số nguyên 22 38 57.89%
708 CD2B19 - Ước 9 25 36.00%
709 CD2B20 - Cân đĩa 8 17 47.06%
603 COLOR 15 27 55.56%
675 COUNTK 0 4 0.00%
5081 CPRIME - Số song nguyên tố 2 3 66.67%
359 CSL20171 - Đếm số chính phương 50 157 31.85%
342 DEC2BIN – Thập phân sang nhị phân 68 176 38.64%
345 DEC2HEX – Thập phân sang thập lục phân 56 105 53.33%
10036 DEMUOC - Đếm ước (bản khó) 6 90 6.67%
357 ERATOSTH - Sàng nguyên tố 155 309 50.16%
907 ESCAPE - Chạy trốn 6 14 42.86%
5060 FACTORIAL - Số giai thừa 4 11 36.36%