Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1086 SHORTEST - Đường đi ngắn nhì 25 119 21.01%
1119 NETACCAL - Tăng tốc mạng máy tính 8 9 88.89%