Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1244 ESEQ - Dãy số 77 563 13.68%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 197 549 35.88%
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 304 542 56.09%
257 SEQ - Dãy số 125 531 23.54%
409 BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 150 439 34.17%
255 ZSUM - ZERO SUM 86 303 28.38%
383 BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng 111 276 40.22%
245 SGAME - Trò chơi với dãy số 64 238 26.89%
256 TBC - Dãy số 49 232 21.12%
628 POTTERY 47 166 28.31%
1000 WALL - Sửa hàng rào 35 132 26.52%
258 PANCAKES - Làm bánh 49 113 43.36%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 40 91 43.96%
704 CD2B14 - Kiểm tra chính phương 24 91 26.37%
1200 COMPSEQ - So sánh dãy 22 88 25.00%
1205 NAUGHTY - Những chú bò tăng động 45 77 58.44%
839 KRYP6 19 77 24.68%
888 MAYUI - Máy ủi 31 77 40.26%
841 CR7MU - Ronaldo chuyển sang manchester United 33 65 50.77%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 35 64 54.69%
527 GCDSUM – Tổng ước chung 23 60 38.33%
1213 POOL - Bể bơi 24 57 42.11%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 22 53 41.51%
1189 DOWRY - Của hồi môn 8 51 15.69%
1022 PART - Chia đoạn 27 39 69.23%