Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5092 PHAOHOA - Xem bắn pháo hoa 1 17 5.88%
1244 ESEQ - Dãy số 77 563 13.68%
1213 POOL - Bể bơi 24 57 42.11%
1205 NAUGHTY - Những chú bò tăng động 45 77 58.44%
1200 COMPSEQ - So sánh dãy 22 88 25.00%
1189 DOWRY - Của hồi môn 8 51 15.69%
1186 CNET - Nối mạng 0 10 0.00%
1174 READTIME - Đọc đĩa 6 23 26.09%
1144 HOLES - Đào hố 6 18 33.33%
1022 PART - Chia đoạn 27 39 69.23%
1000 WALL - Sửa hàng rào 35 132 26.52%
901 ESCAPE - Mất tích trong vũ trụ 4 4 100.00%
897 SANNEN - San nền 12 27 44.44%
888 MAYUI - Máy ủi 31 77 40.26%
841 CR7MU - Ronaldo chuyển sang manchester United 33 65 50.77%
839 KRYP6 19 77 24.68%
704 CD2B14 - Kiểm tra chính phương 24 91 26.37%
628 POTTERY 47 166 28.31%
608 SQUARE 5 32 15.63%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 40 91 43.96%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 22 53 41.51%
527 GCDSUM – Tổng ước chung 23 60 38.33%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 35 64 54.69%
409 BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 150 439 34.17%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 197 549 35.88%