Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 45 120 37.50%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 35 71 49.30%
383 BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng 152 435 34.94%
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 378 695 54.39%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 239 677 35.30%
409 BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 205 525 39.05%
704 CD2B14 - Kiểm tra chính phương 25 101 24.75%
1186 CNET - Nối mạng 0 8 0.00%
1200 COMPSEQ - So sánh dãy 26 102 25.49%
841 CR7MU - Ronaldo chuyển sang manchester United 43 99 43.43%
1189 DOWRY - Của hồi môn 7 52 13.46%
901 ESCAPE - Mất tích trong vũ trụ 5 7 71.43%
1244 ESEQ - Dãy số 100 633 15.80%
527 GCDSUM – Tổng ước chung 17 55 30.91%
1144 HOLES - Đào hố 6 18 33.33%
839 KRYP6 19 68 27.94%
888 MAYUI - Máy ủi 25 35 71.43%
1205 NAUGHTY - Những chú bò tăng động 53 146 36.30%
258 PANCAKES - Làm bánh 82 182 45.05%
1022 PART - Chia đoạn 39 76 51.32%
1213 POOL - Bể bơi 35 119 29.41%
628 POTTERY 66 222 29.73%
1174 READTIME - Đọc đĩa 6 23 26.09%
897 SANNEN - San nền 28 75 37.33%
257 SEQ - Dãy số 145 672 21.58%