Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1147 MONEY - Máy in tiền 10 20 50.00%