Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1204 HRANK - Xếp hạng 5 22 22.73%
1205 NAUGHTY - Những chú bò tăng động 53 146 36.30%
1206 NETXOR - Mạng an toàn 6 13 46.15%
1207 ORALTEST - Kiểm tra miệng 1 3 33.33%
1208 PAY - Mua hàng 28 49 57.14%
1209 SQUARE - Hình vuông 5 46 10.87%
1210 SUMLR - Tổng đoạn 25 94 26.60%
1211 THREE - Ba số 2 9 22.22%
1562 CWORDS - Đếm từ 0 6 0.00%
1563 COPRIMESET - Nguyên tố cùng nhau 5 14 35.71%
1564 WRITING - GIẢI MÃ VĂN TỰ MAY A 3 13 23.08%