Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
10080 LOVELYHUG 3 5 60.00%
1217 CPAIRS - Cặp số 22 95 23.16%