Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2002 BABY - JustinBieber 4 5 80.00%
10031 HACKERCF - Một bài CTF vui :D 6 10 60.00%