Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
648 BTOWER 9 33 27.27%
1189 DOWRY - Của hồi môn 7 52 13.46%