Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 95 364 26.10%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 38 174 21.84%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 37 104 35.58%
568 RMOVE - Di chuyển robot 48 102 47.06%
572 SPY - Điệp viên 18 43 41.86%
573 MARBLES- Bắn bi 11 34 32.35%
576 COMNET - Mạng máy tính 76 114 66.67%
577 ZAM - Kén chồng 45 114 39.47%
5144 DFS - Tìm kiếm theo chiều sâu 77 172 44.77%
5145 BFS - Tìm kiếm theo chiều rộng 75 124 60.48%
5148 Traveling - Du lịch 54 110 49.09%