Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 118 425 27.76%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 50 209 23.92%
568 RMOVE - Di chuyển robot 78 169 46.15%
577 ZAM - Kén chồng 51 135 37.78%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 29 79 36.71%
576 COMNET - Mạng máy tính 47 75 62.67%
572 SPY - Điệp viên 23 42 54.76%
573 MARBLES- Bắn bi 18 42 42.86%