Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
810 MINSUM - Tổng nhỏ nhất 35 129 27.13%
826 SBBCFFFFS - Leo núi 0 3 0.00%