Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
826 SBBCFFFFS - Leo núi 0.00%
810 MINSUM - Tổng nhỏ nhất 14 46 30.43%