Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1087 NET - Đường truyền quan trọng 71 248 28.63%
1205 NAUGHTY - Những chú bò tăng động 53 146 36.30%
1203 CUTLINE - Cắt hàng 37 97 38.14%
1193 AVERTREE - Chiều cao trung bình của cây 29 187 15.51%
1082 BALANCED - Giao thông cân bằng 29 69 42.03%
1208 PAY - Mua hàng 28 49 57.14%
1200 COMPSEQ - So sánh dãy 26 102 25.49%
1210 SUMLR - Tổng đoạn 25 94 26.60%
1196 BRIDGE - Cầu đá 25 63 39.68%
1086 SHORTEST - Đường đi ngắn nhì 25 119 21.01%
1080 SPSEQ - Chia dãy 23 45 51.11%
1143 SEQ2015 18 54 33.33%
1198 CHIACAY - Chia cây 15 37 40.54%
1088 ANTS - Tổ kiến 15 85 17.65%
1146 PTC - Phần tử chung 15 20 75.00%
1081 VIRUS - Virus biến dạng 12 36 33.33%
1084 PATH - Đường đi ngắn thứ k 12 40 30.00%
1147 MONEY - Máy in tiền 10 20 50.00%
1194 BALANCED - Giao thông cân bằng 9 26 34.62%
1202 CTREE - Đếm cây 9 27 33.33%
1195 BALLOON - Bóng bay 6 32 18.75%
1199 COLORPATH - Màu đường đi 6 10 60.00%
1201 CRISIS - Khủng hoảng 6 20 30.00%
1144 HOLES - Đào hố 6 18 33.33%
1206 NETXOR - Mạng an toàn 6 13 46.15%