Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1145 DRAGON - Đảo rồng 12 34 35.29%
1144 HOLES - Đào hố 8 49 16.33%
1143 SEQ2015 32 81 39.51%
1089 CAVERN - Chuyển hộp 3 48 6.25%
1088 ANTS - Tổ kiến 15 85 17.65%
1087 NET - Đường truyền quan trọng 89 288 30.90%
1086 SHORTEST - Đường đi ngắn nhì 16 90 17.78%
1085 GCD - Truy vấn GCD 2 4 50.00%
1084 PATH - Đường đi ngắn thứ k 12 42 28.57%
1083 FOUNTAIN - Đài phun nước 3 6 50.00%
1082 BALANCED - Giao thông cân bằng 34 78 43.59%
1081 VIRUS - Virus biến dạng 2 41 4.88%
1080 SPSEQ - Chia dãy 39 69 56.52%